Nabízíme

Pro děti

Pedagogický tým klade důraz na osobní přístup k dětem i rodičům. Je otevřený k používání vybraných inovativních a alternativních metod a moderních trendů ve vzdělávání.

 • nadstandardní materiální vybavení kvalitními didaktickými pomůckami, výtvarným materiálem, hračkami a knihami pro práci s dětmi
 • stavíme na silných stránkách dítěte, podporujeme rozvoj jeho osobnostních předpokladů a vzdělávání „šijeme jednotlivým dětem na míru“ (diferencovaný přístup)
 • preferujeme individuální a skupinové učení
 • rozvoj pohybových dovedností, pravidelná cvičení s rozmanitým náčiním, joga pro děti, cvičení s hudbou, různorodé TV aktivity, pobyt venku –  cvičení a hry venku a delší tematicky zaměřené vycházky
 • děti jsou vedeny k objevování světa prostřednictvím vlastní zkušenosti, prožitků, hledání, bádání a experimentování, podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání;
 • navštěvujeme divadelní představení, koncerty, umělce zveme i do naší mateřské školy
 • jezdíme na výlety, poznávací exkurze, výstavy, edukační programy
 • pořádáme společné akce pro děti a rodiče (tvořivé aktivity, besídky, drakiádu, čarodějnický rej, rozloučení s předškoláky a další akce plánované v souladu s děním v mateřské škole)
 • s dětmi se zapojujeme do akcí pořádaných obcí Snovídky
 • v průběhu školního roku chystáme společně s dětmi spoustu zajímavých aktivit
 • pravidelné výtvarné a kreativní činnosti pro všechny děti za použití finančně náročných různorodých materiálů a výtvarných technik jsou součástí vzdělávacího programu a neplatí se zvlášť jako kroužek – zahrnuto ve školném (podpora rozvoje kreativity a tvůrčích schopností dětí); tvoření z keramické hlíny, v MŠ máme keramickou pec na vypalování, pečení a vaření zdravých pokrmů
 • pravidelná a systematická příprava dětí na vstup do školy – vybrané specifické vzdělávací aktivity pro skupinovou a individuální práci s dětmi rok před zahájením školní docházky, ESS – Edukativně stimulační skupina + materiály, soubor 5 ti sešitů (bezplatně – součást školného, neplatí se zvlášť)
 • klidné prostředí v blízkosti lesa a přírody s výbornou dopravní obslužností

Pro rodiče

 • pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ organizujeme společná i individuální setkání s rodiči a umožňujeme rodičům pobývat se svým dítětem v prostředí mateřské školy (tzv. adaptační program)
 • rodiče mají možnost se zúčastňovat akcí mateřské školy
 • organizujeme neformální setkání s rodiči
 • Půjčování knih – rodičům, jejichž dítě navštěvuje naší mateřskou školu, nabízíme zapůjčení odborné literatury
 • nabízíme rodičům odbornou pomoc při řešení problémů

Integrace dětí s postižením

Snažíme se, pokud nám to podmínky naší školy umožní, vzdělávat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Při výchově a vzdělávání dětí naše MŠ spolupracuje

PPP Vyškov, Brno
SPC Brno
SPC při ZŠ a MŠ logopedické Brno, Kyjov, Vyškov
SPC při Mateřské škole a Základní škole pro děti tělesně postižené Brno Kociánka
SPC při Základní škole Brno Štolcova – vzdělávání dětí s autismem
OSPOD Bučovice